Akcja Katolicka

“Akcja Katolicka jest zorganizowanym Stowarzyszeniem Katolików świeckich, które wspłópracuje z Hierarchią kościelną w realizacji misji apostolskiej Kościoła, jaką jest zbawienie świata. W Diecezji Kaliskiej Akcję Katolicką erygował ks. biskup Stanisław Napierała dekretem z dnia 31 grudnia 1995 r.”
(I Synod Diecezji Kaliskiej – 138)
Cele Akcji Katolickiej

“Akcja Katolicka realizuje swoje cele przez:

– pogłębianie życia religijnego, moralnego, intelektualnego
i kulturalnego swoich członków oraz ukierunkowywanie ich
ku zadaniom apostolskim

– przenikanie życia społecznego i publicznego wartościami ewangelicznymi,

– zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła,
a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności,

– kształcenie działaczy katolickich i formowanie ich do aktywności
w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym, politycznym,

– wskazywanie i promowanie do władz państwowych i samorządowych kandydatów o poglądach zgodnych z wiarą i moralnością chrześcijańską, zwłaszcza w dziedzinie życia, małżeństwa, rodziny”. (141)
Działalność Akcji Katolickiej

“Akcja Katolicka może prowadzić działalność:
– oświatową i wychowawczą (prelekcje, wykłady)
– kulturalną (biblioteki, czytelnie, świetlice, kolportaż wydawnictw katolickich, teatry, zespoły muzyczne)
– dobroczynną (jadłodajnie, pomoc biednym, duchowa i materialna)
– turystyczno-sportową (rajdy, wycieczki, festyny, kolonie, obozy, kluby sportowe)
-gospodarczą”. (142)