Rada parafialna

Z Dokumentów Synodalnych Diecezji Kaliskiej (116 – 131)

“W każdej parafii należy ustanowić Parafialną Radę do spraw ekonomicznych, zwaną tradycyjnie Radą Parafialną. Jest ona organem doradczym i wspomagającym proboszcza w administrowaniu dobrami materialnymi parafii. Członków Rady Parafialnej wybiera proboszcz po konsultacji z wiernymi. W skład Rady powinni wchodzić parafianie cieszący się powszechnym zaufaniem, głęboko religijni, szczerze oddani Kościołowi, gotowi lojalnie z nim współpracować, zorientowani w problemach ekonomicznych i finansowych. Rada powinna liczyć od 3 do 15 członków. Proboszcz, po ustaleniu składu Rady, powinien przedstawić go Kurii Diecezjalnej do zatwierdzenia. Rada wybiera spośród siebie przewodniczącego zebrań, jego zastępcę oraz sekretarza. Posiedzenia Rady zwołuje proboszcz w porozumieniu z przewodniczącym i w nich uczestniczy. Proboszcz określa porządek posiedzeń. Proboszcz jest zobowiązany przedstawić Radzie: zamierzenia dotyczące nowych inwestycji oraz remontów, konserwacji, napraw obiektów parafialnych, a także wspólnie naradzić się, w jaki sposób zostaną zgromadzone środki na ich realizację, komu zostaną zlecone prace wykonawcze, kto będzie czuwał ze strony parafii nad poprawnością ich wykonania ofiary, darowizny oraz inne dobra złożone przez wiernych i inne podmioty na rzecz parafii najpóźniej w ciągu pół roku po ich złożeniu. Zadania Rady Parafialnej odnośnie do zarządzania cmentarzem, obiektami parafialnymi, dzierżawą, alienacją, zamianą gruntów, umowami o pracę, nabywaniem nieruchomości są określone przez Synod w odpowiednich normach lub w rozporządzeniach Kurii diecezjalnej. Posiedzenia Rady powinny odbywać się przynajmniej raz na kwartał. Chociaż Rada nie może zobowiązywać proboszcza w podejmowaniu decyzji, powinien on poważnie liczyć się z jej głosem. Z każdego posiedzenia sekretarz Rady powinien sporządzić protokół, który, po przejrzeniu przez proboszcza, pozostanie w archiwum parafialnym. O najważniejszych sprawach z posiedzeń Rady należy powiadamiać parafian w ogłoszeniach duszpasterskich. Kadencja Rady trwa pięć lat i może być przedłużana. W przypadku zmiany proboszcza lub jego śmierci kadencja Rady kończy się z chwilą objęcia urzędu przez nowego proboszcza, który powołuje nową Radę”.