Caritas

“Uprzywilejowaną przestrzenią apostolskiej działalności katolików świeckich w parafii jest akcja charytatywna. „Ubogich zawsze mieć będziecie”. W każdej parafii są ubodzy. Trzeba ich zauważyć. Ludzka bieda to nie tylko ubóstwo materialne, to także samotność, zagubienie religijne i moralne, bezrobocie, alkoholizm, narkomania, choroba Aids.
Każdy może w jakiejś chwili znaleźć się w biedzie. Każda parafia powinna zatroszczyć się o swoich biednych i przyjść im z pomocą. W każdej wspólnocie parafialnej należy uaktywnić miłość, by ona, jak krew w ciele, ożywiała społeczność Kościoła parafialnego, pamiętając, że nikt nie jest tak bogaty, by nie potrzebował pomocy innych, ani tak biedny, by nie mógł pomagać innym.”
(I Synod Diecezji Kaliskiej 352-353)
“Regulamin Parafialnych Zespołów Charytatywnych Diecezji Kaliskiej

I Dane ogólne
1. Parafialny Zespół Charytatywny, zwany dalej Zespołem, powołuje miejscowy proboszcz.
2. Siedzibą Zespołu jest siedziba parafii.
3. Zespół korzysta w swojej działalności z kościelnej osobowości prawnej posiadanej przez parafię.

II Zadania i cele
4. Zadania Zespołu obejmują:
a) Mobilizację charytatywną całej wspólnoty Ludu Bożego w parafii do praktykowania miłosierdzia modlitwą, słowem i czynem, w szczególności poprzez:
kultywowanie parafialnych i rodzinnych zwyczajów charytatywnych, przygotowywanie akcji charytatywnych, uroczyste obchody świąt charytatywnych.
b) W miarę pełne i stałe rozpoznawanie potrzeb i możliwości pomocy charytatywnej na terenie parafii.
c) Organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy potrzebującym, a w szczególności: chorym, starszym, niepełnosprawnym, rodzinom, dzieciom i młodzieży, osobom ubogim i przeżywającym inne trudności.
d) Ścisłą współpracę z Diecezjalną Caritas.

III Środki materialne
5. Zespół czerpie potrzebne do udzielenia pomocy środki materialne w naturze i gotówce z różnych źródeł, a w szczególności:
skarbonki św. Antoniego, niedzielnych zbiórek do puszek przeprowadzanych przed kościołem raz na kwartał, ofiar zbieranych zgodnie ze zwyczajem parafii, dochodów z imprez, ofiar pieniężnych i w naturze, subwencji i dotacji instytucji kościelnych, państwowych lub samorządowych, darowizn, spadków i zapisów, funduszów parafialnych, innych źródeł.
6. Komisja rewizyjna wyznaczona przez Zarząd Caritas Diecezji Kaliskiej ma prawo kontroli majątku, ksiąg i gospodarki finansowej Zespołu, z czego składa sprawozdanie Biskupowi Ordynariuszowi Diecezji Kaliskiej.

IV Dokumentacja działalności
7. Zespół dokumentuje swoją działalność przez: prowadzenie kartotek osób potrzebujących, ewidencję otrzymanych darów i ofiar, prowadzenie rejestru korespondencji, ewidencję wydatków, prowadzenie kroniki.
8. Wszystkie pisma, dokumenty i informacje Zespołu wychodzące na zewnątrz wymagają zgody i podpisu proboszcza.

V Władze zespołu i ich organizacja
Odpowiedzialność proboszcza
9. Za całą działalność parafialnego zespołu charytatywnego odpowiedzialny jest proboszcz. Do zadań proboszcza należy w szczególności:
mobilizacja charytatywna całej wspólnoty parafialnej do praktykowania miłosierdzia modlitwą, słowem i czynem; przygotowywanie planów działalności Zespołu, nadzór nad działalnością Zarządu Zespołu, podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych i rozporządzanie finansami na wniosek Zarządu,
koordynacja współpracy z innymi grupami parafialnymi w dziele charytatywnym.

Zarząd parafialnego zespołu charytatywnego
10. Zarząd Zespołu składa się z trzech osób: Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.
Prezesa, Skarbnika i Sekretarza Zarządu, wybranych przez Zespół, zatwierdza proboszcz. Zarząd wybierany jest na pięć lat. Po upływie kadencji te same osoby mogą być ponownie powołane do Zarządu. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie.
11. Do zakresu działania Prezesa Zarządu należy: kierowanie sprawami Zespołu w porozumieniu z proboszczem, zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Zespołu przynajmniej raz w miesiącu, współpraca z Dekanalnym Referentem ds. charytatywnych i z Zarządem Caritas Diecezji Kaliskiej,
przygotowywanie i przekazywanie Dyrektorowi Caritas Diecezji Kaliskiej do dnia 15 marca każdego roku sprawozdania za rok ubiegły z działalności charytatywnej i finansowej Zespołu.
12. Do zakresu działania Sekretarza należy: prowadzenie kartotek osób potrzebujących i korzystających z pomocy Zespołu, prowadzenie rejestru korespondencji, prowadzenie kroniki Zespołu.
13. Do zakresu działań Skarbnika należy: ewidencja darowizn, ewidencja przychodów i wydatków, składanie miesięcznego sprawozdania finansowego proboszczowi.

VI Członkostwo w parafialnym zespole charytatywnym
14. Osoby powołane przez proboszcza na członków Zespołu charytatywnego pełnią swoją posługę w duchu bezinteresownej miłości bliźniego, odpowiadając w ten sposób na miłosierną miłość Boga.
15. Członków Zespołu oraz wspomagające ich osoby obowiązuje w sumieniu dyskrecja w odniesieniu do osób, którym pomagają. Bez zgody proboszcza nie wolno im udzielać informacji uzyskanych w związku z pełnionymi przez nich zadaniami.

VII Formacja charytatywna
16. Członkowie Zespołu powinni troszczyć się o pogłębienie swego życia religijnego oraz dokształcanie się w dziedzinie charytatywnej posługi miłosierdzia. Przynajmniej raz w miesiącu mają odbywać się w parafii spotkania Zespołu charytatywnego obejmujące: formację religijną, formację metodyczno-dydaktyczną, sprawy organizacyjne.

VIII Rozwiązanie zespołu
17. W czasie trwania kadencji parafialny Zespół charytatywny może rozwiązać Biskup Diecezjalny na wniosek proboszcza lub Dyrektora Caritas Diecezji Kaliskiej. W razie rozwiązania Zespołu jego środki materialne przechodzą na własność parafii, chyba że Biskup zadecyduje inaczej”.